Семейно право

Ние имаме богат опит в тази сфера на правото и познаваме отлично българското и европейското законодателство. Наши клиенти са както български граждани от цялата страна, така и чужденци,сключили брак с български гражданин или обвързани по друг начин с българското законодателство.

Предлаганите от нас услуги включват:

• Онлайн консултации в рамките на 24 часа;
• Персонални консултации;
• Изготвяне и вписване на брачни договори;
• Устни и писмени становища по семейноправни казуси;
• Изготвяне на документи и внасяне в съда;
• Процесуално представителство;
• Взаимодействие и контакт с други държавни органи и неправителствени организации;
• Съдействие при изпълнение на постановените съдебни актове.

БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА

Прекратяването на брака на всички предвидени от Семейния кодекс основания, с изключение на случаите на смърт на съпруг, става по съдебен ред. Бракът като юридическа връзка може да се разтрогне приживе от съпрузите единствено чрез съдебно решение. Гражданско процесуалният кодекс предвижда няколко вида брачни искове, обединени под общото наименование исков брачен процес, сред които искове най-приложим на практика и разпространен е искът за развод, както и урежда процедурата за развод по взаимно съгласие.

При обсъждане на бракоразводно дело с нас следва да ни предоставите подробна информация по отношение на конкретните обстоятелства, Вашите твърдения и резултата, който очаквате. Ние ще Ви предложим най-доброто решение и ще Ви информираме за възможностите, очакваните резултати и евентуални отклонения в производството.

РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Като майка или баща вие сте отговорни за възпитанието, образованието и собствеността на Вашите деца (ако те имат такава). Имате право също така да бъдете техен законен представител. Докато живеят заедно, родителите упражняват тази отговорност съвместно.

В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят с единия родител или с всеки един от родителите за определен период от време. Вие и бившият Ви партньор можете да постигнете споразумение, което следва да бъде утвърдено от съда.

Ако не можете да постигнете такова, съдът е този, който ще реши – в интерес на детето – кой от вас ще получи родителските права и как ще бъдат разрешени свързаните с това въпроси.
Съдебните решения за родителска отговорност, взети в една страна от ЕС, се признават автоматично от съдилищата в другите страни от Съюза.

БРАЧНИ ДОГОВОРИ

С приемането на новия Семеен кодекс се предвиди възможност съпрузите да избират имуществен режим за уреждане на отношенията си по време на брака и при евентуален развод. Режимите на имуществените отношения между съпрузите са три: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.

Съпрузите имат свободата да избират кой режим ще приложат в отношенията си. Семейният кодекс предвижда възможност брачният договор да се сключи преди брака – предбрачен договорр или по време на брака –  брачен договор.

Без значение какво имущество и на каква стойност се разпределя, договорът следва да бъде изготвен от специалист и подлежи на вписване по особен ред.

ЗАМЕСТВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО НА РОДИТЕЛ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

Семейният кодекс предвижда, че въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това се решават по общо съгласие на родителите, а в случаите когато родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето.

Това е особено производство, с което можете при наличието на определени предпоставки своевременно да бъде постановен съдебен акт, заместващ съгласието на другия родител Вашето дете да излиза извън границите на РБ по конкретен повод или за определен период от време.