ЛГБТИ права

В много държави-членки на ЕС лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (LGBTI) хора рискуват ежедневно да бъдат дискриминирани и тормозени. Предразсъдъците и погрешните схващания за хомосексуалността и транссексуалните хора още повече подхранват нетолерантните нагласи и поведение към тази общност.

Сексуалната ориентация и половата идентичност все повече се признават като основа за дискриминация в международното право. Съгласно правото на ЕС лесбийките, бисексуалните и гейовете в момента са защитени от дискриминация на основата на сексуална ориентация само в областта на заетостта.

Изследванията на Агенцията за основните права разкриха как хората от ЛГБТИ общността се сблъскват с дискриминация във всички сфери на живота и как са уязвими на вербални и физически атаки, като избират да останат до голяма степен невидими от страх от негативни последици. През 2012 г. около 93 000 LGBT души откликнаха на проучване на ниво ЕС, което FRA извърши, за да открие ежедневните проблеми, засягащи ЛГБТ хората. Това проучване събра съпоставими данни от целия ЕС относно опита на ЛГБТ за насилие и дискриминация за пръв път, както и степента им на информираност за техните права. Резултатите от проучването бяха публикувани през май 2013 г. и дадоха индикация за степента на страданието на много ЛГБТ хора в ЕС днес.

Агенцията за основните човешки права /FRA/ също така за пръв път разгледа правата на интерсексуалните лица. В документа „Фокус“ FRA съобщава, че сексуалната „нормализираща“ операция се извършва на интерсексуални деца в най-малко 21 държави-членки. Освен това интерсексуалните хора често са изправени пред различни административни и правни пречки, които препятстват признаването на техните основни права.

С какво можем да Ви съдействаме?

Проблемите на ЛГБТИ общността представляват особен професионален интерес за мен.

Проучванията ми са насочени към съпоставка на българското вътрешно право с международните стандарти и популяризирането на правата на тази общност, както и борбата с речта на омразата. Участвала съм в редица семинари и работни групи по тези проблеми.

Практиката ми включва опит в следните съдебни производства:

  • Промяна на пол по административен ред
  • Осиновяване на дете от еднополова двойка
  • Защита от тормоз на работното място по признак сексуална ориентация

Какво да имате предвид при най-често воденото производство – промяна на пол?

Делото се инициира пред районния съд по постоянния адрес на молителя. По съществото си това е охранително производство, в рамките на което се събират данни от различни институции относно гражданския и правен статут на молителя.

Извършва се комплексна съдебно-психиатрична експертиза за установяване на транссексуалност и безспорно съзнание за принадлежност към другия пол.

През м. април 2017 г. Върховният касационен съд постанови, че хирургическа намеса не е необходима, за да бъде уважена молба за промяна на пола.

ВКС посочва, че определянето на пола, името, социалната ориентация и половия живот попадат в личната сфера, защитена от Конвенцията за правата на човека.
В крайна сметка съдът стига до извода, че транссексуалните лица не могат да бъдат задължени да се подложат на хирургическа операция за смяна на пола, за да бъде това извършено по документи, чрез промяна на ЕГН, име и пол по лична карта. Съдът обаче приема, че е необходима хормонална терапия при наличие на транссексуалност като потвърждение на изпълняваната от тях психична и социална полова роля в обществото.

Еднополов брак

До момента еднополовите бракове са разрешени в Нидерландия, Белгия, Испания, Канада, ЮАР, Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, Аржентина, Дания, Уругвай, Нова Зеландия, Франция, Бразилия, Великобритания, Люксембург, Ирландия, САЩ, Колумбия, Финландия.