Пътуване на деца извън България след 31 март 2024 – кога се изисква декларация от другия родител?

Пътуване на деца извън България след 31 март 2024 – кога се изисква декларация от другия родител?

От 31.03.2024 г. България е член на Шенгенското пространство, и гражданите, пътуващи за Шенген, няма да подлежат на граничен контрол на българските летища. Изисква ли се все още декларация от другия родител, когато дете до 18 години напуска България само или с единия си родител? След 31 март 2024 г. граничните проверки на малолетни и непълнолетни лица, напускащи страната през вътрешни въздушни и морски граници,  ще отпаднат. В тази връзка, ГД „Гранична полиция“ няма да изисква и предоставяне на писмено съгласие от родителите при напускане страната на малолетни и непълнолетни български граждани на вътрешни въздушни и морски граници, пътуващи за...

лишаване от родителски права – предпоставки

лишаване от родителски права – предпоставки

В производството за лишаване от родителски права, съдът изследва всички обстоятелства, касаещи поведението на родителя, в т. ч. налице ли е основателна причина за трайно пренебрегване на родителския дълг. Засилената защита на интереса на детето по чл. 132, ал. 1, т. 1 и 2 СК предполага внимателно изясняване на въведените в процеса твърдения за поведението на родителя – ответник по иска и въздействието му върху детето. Приема се, че основанията за ограничаване или за отнемане на родителските права (чл. 131 и чл. 132 СК) и съдебното установяване на основанията (чл. 133 – 136 СК) са една от мерките за закрила...

Ново тълкувателно решение на ВКС: отказ от наследство, извършен от ненавършило пълнолетие дете, е недопустим

Ново тълкувателно решение на ВКС: отказ от наследство, извършен от ненавършило пълнолетие дете, е недопустим

С Тълкувателно решение № 1/2021 г. от 23.01.2024 г. по Тълкувателно дело № 1/2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Върховните съдии намират за правилно становището, според което отказ от наследство, извършен от ненавършило пълнолетие дете, е недопустим, тъй като представлява отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 от СК. Общото правило е, че разпоредителни действия с посочени в закона имуществени права на детето (върху недвижими имоти, движими вещи чрез формална сделка, влогове и ценни книги) се допуска с разрешение на районния съд, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. Част...

Отпада възможността лица между 16 и 18 години да сключват брак

Отпада възможността лица между 16 и 18 години да сключват брак

С последните промени в Семейния кодекс в сила от 22 декември 2023 г. е премахната възможността лица под 18 години да сключват брак. Въпросните разпоредби уреждаха възможността по изключение и след разрешение на районния съд, лица навършили 16 години да сключат брак. Отмяната касае чл.6: Възраст за встъпване в брак Чл. 6. (1) Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет години. (2) (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) (3) (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) (4) (Отм. – ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от...

Забрана за напускане на страната на дете, изложено на риск от извеждане от страната – нова разпоредба в семейния Кодекс

Забрана за напускане на страната на дете, изложено на риск от извеждане от страната – нова разпоредба в семейния Кодекс

С ДВ бр.67/2023 беше въведена нова разпоредба в Семейния кодекс на РБ – чл. 127б. На практика, тази възможност означава, че: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Забрана за напускане на страната на дете, изложено на риск от извеждане от страната по смисъла на чл. 32, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския...

ВКС: край на юридическаТа промяна на пола на транссексуални лица

ВКС: край на юридическаТа промяна на пола на транссексуални лица

„Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален“ ВКС постанови в тълкувателно решение от 20 февруари 2023: „Надделяващият обществен интерес следва от анализа на действащото в страната материално право. Нито в ЗГР, нито в друг закон е предвидено по какъв начин подобна промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер на молител, който твърди, че...

може ли съдът да постанови решение, с което детето да прекарва равни интервали от време с двамата родители?

може ли съдът да постанови решение, с което детето да прекарва равни интервали от време с двамата родители?

Според т.2 от Тълкувателно решение № 1 от 03.07.2017 г. по тълк.д.№ 1/2016 г. на ВКС, ОСГК, разпоредбата на чл.59, ал.2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им. Ако родителите се споразумеят да упражняват правата съвместно, то това може да се извърши само по общо тяхно съгласие. Конкретният начин на упражняване слудва да се опише в споразумението, като принципно всеки от родителите може самостоятелно да упражнява принадлежащите и на двамата родителски права, вкл. и тези по чл. 129 от СК, като в този...

Имената – можем ли да ги избираме, и как се образуват?

Имената – можем ли да ги избираме, и как се образуват?

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определено физическо лице – гражданско правен субект и е защитено отзакона. Законът урежда начина на образуване на българските имена с императивни правни норми, поради което и промяната на името е правно уредена възможност, възникваща при точно определени от закона основания, като осъществяването на тази промяна се упражнява по специално предвиден ред. /Решение № 450 от 28.11.2012 г по гр. д. № 1777/20111 г. на четвърто г. о. на ВКС, решение № 434/24.06.2010 г. по гр. д. № 712/2009 г по описа на ВКС четвърто г. о., решение № 19...

Лични отношения с родител, който трайно се е установил в чужбина

Лични отношения с родител, който трайно се е установил в чужбина

Свиждането и вземането на детето от родителя, на когото не са предоставени родителските права, са неразделни части от поддържането на лични отношения. Критериите, които съдът е длъжен да съблюдава при определяне на личните контакти на детето с другия родител, който не упражнява родителските права, са намерили израз в ППВС № 1 от 12.11.1974г. Начинът и формата на поддържане на лични отношения могат да бъдат най-разнообразни. Най-важното е, че когато неотглеждащият родител е с местожителство различно от установеното за детето при определянето на подходящ режим на лични контакти по правило, но задължително при конкретна преценка на комплекс обстоятелства от фактическо и...

Задължителна медиация при развод и спорове за родителски права

Задължителна медиация при развод и спорове за родителски права

Висшият съдебен съвет предложи изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и на Закона за медиацията, като предложението е да се въведе задължителна медиация по 12 вида граждански дела. Голяма част от тези дела са семейно-правни. Двата законопроекта можете да видите тук и тук. Делата касаещи развод и родителски права, по които ВСС предлага задължителна медиация, са: развод (чл. 49 СК); разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му (чл. 127, ал. 2 СК); изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му (чл. 59, ал....