Забрана за напускане на страната на дете, изложено на риск от извеждане от страната – нова разпоредба в семейния Кодекс

Забрана за напускане на страната на дете, изложено на риск от извеждане от страната – нова разпоредба в семейния Кодекс

С ДВ бр.67/2023 беше въведена нова разпоредба в Семейния кодекс на РБ – чл. 127б. На практика, тази възможност означава, че: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Забрана за напускане на страната на дете, изложено на риск от извеждане от страната по смисъла на чл. 32, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския...

ВКС: край на юридическаТа промяна на пола на транссексуални лица

ВКС: край на юридическаТа промяна на пола на транссексуални лица

„Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален“ ВКС постанови в тълкувателно решение от 20 февруари 2023: „Надделяващият обществен интерес следва от анализа на действащото в страната материално право. Нито в ЗГР, нито в друг закон е предвидено по какъв начин подобна промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер на молител, който твърди, че...

може ли съдът да постанови решение, с което детето да прекарва равни интервали от време с двамата родители?

може ли съдът да постанови решение, с което детето да прекарва равни интервали от време с двамата родители?

Според т.2 от Тълкувателно решение № 1 от 03.07.2017 г. по тълк.д.№ 1/2016 г. на ВКС, ОСГК, разпоредбата на чл.59, ал.2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им. Ако родителите се споразумеят да упражняват правата съвместно, то това може да се извърши само по общо тяхно съгласие. Конкретният начин на упражняване слудва да се опише в споразумението, като принципно всеки от родителите може самостоятелно да упражнява принадлежащите и на двамата родителски права, вкл. и тези по чл. 129 от СК, като в този...

Имената – можем ли да ги избираме, и как се образуват?

Имената – можем ли да ги избираме, и как се образуват?

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определено физическо лице – гражданско правен субект и е защитено отзакона. Законът урежда начина на образуване на българските имена с императивни правни норми, поради което и промяната на името е правно уредена възможност, възникваща при точно определени от закона основания, като осъществяването на тази промяна се упражнява по специално предвиден ред. /Решение № 450 от 28.11.2012 г по гр. д. № 1777/20111 г. на четвърто г. о. на ВКС, решение № 434/24.06.2010 г. по гр. д. № 712/2009 г по описа на ВКС четвърто г. о., решение № 19...

Лични отношения с родител, който трайно се е установил в чужбина

Лични отношения с родител, който трайно се е установил в чужбина

Свиждането и вземането на детето от родителя, на когото не са предоставени родителските права, са неразделни части от поддържането на лични отношения. Критериите, които съдът е длъжен да съблюдава при определяне на личните контакти на детето с другия родител, който не упражнява родителските права, са намерили израз в ППВС № 1 от 12.11.1974г. Начинът и формата на поддържане на лични отношения могат да бъдат най-разнообразни. Най-важното е, че когато неотглеждащият родител е с местожителство различно от установеното за детето при определянето на подходящ режим на лични контакти по правило, но задължително при конкретна преценка на комплекс обстоятелства от фактическо и...

Задължителна медиация при развод и спорове за родителски права

Задължителна медиация при развод и спорове за родителски права

Висшият съдебен съвет предложи изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и на Закона за медиацията, като предложението е да се въведе задължителна медиация по 12 вида граждански дела. Голяма част от тези дела са семейно-правни. Двата законопроекта можете да видите тук и тук. Делата касаещи развод и родителски права, по които ВСС предлага задължителна медиация, са: развод (чл. 49 СК); разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му (чл. 127, ал. 2 СК); изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му (чл. 59, ал....

Лични отношения на дете с баба и дядо – нова /и изключително важна/ практика на ВКС

Родителското отчуждение - форма на насилие върху детето

С Решение от 28.07.2022 г. ВКС се произнесе по въпроса кои обстоятелства следва задължително да вземе предвид съдът, за да се произнесе по чл. 128 от Семейния кодекс (СК) относно личните отношения на детето с баба и дядо в най-добрия интерес на детето. Няколко са основните и най-важни разяснения, дадени от Върховния съд, които имат значителна практическа стойност. Когато единият родител и бабата и дядото живеят заедно, съдът трябва да разграничава техните права – режим на лични контакти в един и същи период за родителя /от една страна/ и бабата и дядото /от друга страна/ противоречи на интересите на детето....

Задължения и кредити за „нужди на семейството“ по смисъла на семейния кодекс

Задължения и кредити за „нужди на семейството“ по смисъла на семейния кодекс

Според чл. 32 ал. 2 от СК, която норма е императивна, съпрузите отговарят солидарно за поети от тях задължения за задоволяване на нужди на семейството, като според съдебната практика тези нужди представляват общите потребности на членовете на семейството (храна, материали, разходи), за задоволяването на които се изисква семейна солидарност и взаимопомощ. Потребителският кредит по презумпция е за задоволяване на битови (жилищни) нужди, а при положение, че страните са били в брак, следва да се приеме, че процесният кредит е задоволявал нужди на семейството. Тази законова презумпция е оборима, но в тежест на оспорващия съпруг е да докаже, че кредитът не е бил изразходван...

Столична община – район Панчарево е задължена да издаде акт за раждане на дете с вписани Родители от един и същи пол

Столична община – район Панчарево е задължена да издаде акт за раждане на дете с вписани Родители от един и същи пол

През октомври 2020 г. Административният съд – София град изпрати до Съда на Европейския съюз (СЕС) преюдициално запитване по това дело относно отказа на Столичната община да издаде акт за раждане на дете, родено в Испания, за което е издадено испанско удостоверение за раждане, в което са вписани две жени като майки на детето. Повече за фактите можете да видите тук. Съдът на ЕС постанови по-рано тази година, че „По отношение на ненавършило пълнолетие дете, гражданин на Европейския съюз, чийто акт за раждане, съставен от компетентните власти на приемащата държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол, държавата членка,...

Експертизи при дела за оспорване на бащинство – нова практика на ВКС

Експертизи при дела за оспорване на бащинство – нова практика на ВКС

Искът за оспорване на бащинство е с правно основание чл. 62, ал.1 от Семейния кодекс. Само когато признатата от закона връзка на произход между баща и дете обективно не може да съществува поради наличието на обстоятелства изключващи произхода от бащата, съдът може да приеме, че презумпцията за бащинство е оборена. За доказването на тези обстоятелства обаче са необходими специални знания, поради което съдът е длъжен да обоснове крайния си извод с представената от страните медицинска документация или служебно да допусне съдебно – медицинска експертиза /вкл. ДНК, кръвно-групова, гинекологична/ – за установяване на оспорения правнорелевантен факт за произхода от бащата. Когато...