Медиация

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.

Адв. Надя Русинова – медиатор:

• представя процедурата и правилата, които страните се договарят, че ще следват.
• изслушва гледните точки и изявленията на всяка една страна, без да изказва мнение или заключение, свързано със спора.
• подпомага страните да изяснят причините за спора, най-общо чрез съсредоточаване на дискусията предимно върху техните интереси, а не върху правните им позиции.
• улеснява комуникацията между спорещите страни и трансформира противопоставянето в спора в сътрудничество за разрешаването му.
• може да подпомогне спорещите като очертае условията на постигнатото споразумение, така че страните да могат да съставят писмено споразумение.

Предимствата на  медиацията

• Страните сами определят интересите и приоритетите си.
• Страните сами контролират резултата от процедурата.
• Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните.
• Решаването на спорове чрез медиация спестява време.
• Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура.
• Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време.
• Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.
• Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация.
• Медиацията е процедурата, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.