Категория: Блог

Начало / Блог
„Времевият фактор в производства, свързани с международното отвличане на деца“ – статия на адв. Русинова
Публикация

„Времевият фактор в производства, свързани с международното отвличане на деца“ – статия на адв. Русинова

Статията на адв. Русинова, публикувана в блога за правни коментари на юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека Strasbourg observers можете да видите тук. В следващите дни ще бъде публикуван и превод на български език. An inch of time is an inch of gold – the time factor in child abduction related proceedings: Balbino...

Лишаване от родителски права
Публикация

Лишаване от родителски права

Лишаване от родителски права означава цялостно отнемане на родителските правомощия и носи характеристиките на най-радикалната мярка за защита на детето в отношенията му с родителя. Тя се налага при особено тежки случаи, когато опасността за детето е особено интензивна, затова винаги се постановява съдебно. Трайното неполагане на грижи за детето и липсата на финансов или...

Актуализация на семейното законодателство на Обединеното кралство от януари 2021 г.
Публикация

Актуализация на семейното законодателство на Обединеното кралство от януари 2021 г.

Обединеното кралство няма да бъде страна по регламентите на ЕС регулиращи семейно-правните отношения след декември 2020 г. Следователно, Брюксел IIbis и Регламентът по отношение на издръжката няма да се прилагат повече. Те ще бъдат заместени от националното законодателство на Обединеното кралство или от международни актове като Хагските конвенции. Няма промяна до края на декември 2020...

Ограничаване на родителските права – предпоставки и интерес на детето
Публикация

Ограничаване на родителските права – предпоставки и интерес на детето

Правната възможност за ограничаване на родителските права чрез съдебно решение е мярка за закрила на детето, която се извежда от чл. 14 от Конституцията на РБ и чл. 3 от Конвенцията за правата на детето и която е предвидена в чл.131 от Семейния кодекс. Съгласно вътрешното право на Република България дете е всяко физическо лице...

Социалният доклад в производства по определяне на родителски права
Публикация

Социалният доклад в производства по определяне на родителски права

Интересите на детето, за защитата на които съдът следи служебно, несъмнено налагат възможно най-пълно изясняване на съответните релевантни за това обстоятелства – особено в производствата, свързани с упражняването на родителските права. Тъй като условията за живеене и отглеждане на детето при всеки един от родителите са от съществено значение в тези производства, съдът следва да...

Домашното насилие като фактор при определяне на родителски права
Публикация

Домашното насилие като фактор при определяне на родителски права

На първо място, под упражняване на родителските права съдът има предвид „тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата, защитата и представителството на децата“. Чрез решението си съдът изпълнява социалната си функция за предоставяне на адекватна защита на ненавършилите пълнолетие деца с оглед запазването на висшите им интереси и гарантира правната сигурност, задължавайки и най-вече...

най-добрия интерес на детето при определяне режима на лични отношения между дете и неговите баба и дядо – ново решение на вкс
Публикация

най-добрия интерес на детето при определяне режима на лични отношения между дете и неговите баба и дядо – ново решение на вкс

С Решение от 25.02.2020 г. по гр.д. № 2541 по описа за 2019 г. Четвърто гражданско отделение на ВКС допусна касационно обжалване и даде отговор на въпроса „Кои са предпоставките, при които съдът преценява най-добрия интерес на детето, при определяне режима на лични отношения между малолетното дете и неговите баба и дядо, съгласно чл.128, ал.1...

Пътуване на дете в чужбина – необходими документи
Публикация

Пътуване на дете в чужбина – необходими документи

Пътуванията на малолетни (до 14 г. възраст) и непълнолетни (до 18 г. възраст) български граждани, по-конкретно излизането от България, е регламентирано в Закона за българските лични документи (ЗБЛД). Съгласно чл. 76, т. 9 от ЗБЛД може да не се разреши напускане на страната на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които притежават валиден...

Необходимо ли е да посочваме конкретен признак, по който сме дискриминирани – ново решение на вкс
Публикация

Необходимо ли е да посочваме конкретен признак, по който сме дискриминирани – ново решение на вкс

Задължен ли е ищецът по предявен иск за защита от дискриминация задължително да посочва признак, по който е дискриминиран, или е достатъчно да изложи твърдения относно състава на пряка дискриминация? ВКС дава отговор на този въпрос в Определение по ч. гр. дело № 4850/2019 г. по описа на 3-то ГО – за редовността на исковата...

Защитени ли сме от дискриминация, когато страдаме от затлъстяване
Публикация

Защитени ли сме от дискриминация, когато страдаме от затлъстяване

Можем ли да бъдем жертва на дискриминация, когато имаме наднормено тегло - защитен признак ли е "затлъстяването"?