Категория: Родителски права

Начало / Родителски права
Настаняване на дете в професионално приемно семейство
Публикация

Настаняване на дете в професионално приемно семейство

Според чл.25 т.3 от ЗЗДетето  може да бъде настанено извън семейството дете,чиито родители, настойници или попечители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат. На основание чл. 28 вр. с чл. 25 ал.1 т. 3 от Закона за закрила на детето спрямо дете може да бъде предприета конкретна мярка за закрила „настаняване в професионалното приемно семейство“ за...

Спешно временно настаняване на дете извън семейството
Публикация

Спешно временно настаняване на дете извън семейството

Мярката за закрила на дете ”спешно временно настаняване извън семейството” е регламентирана в чл. 33, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето. Чл. 33, ал. 1 предвижда предприемане на спешно настаняване извън семейството в случаите, когато има опасност за живота и здравето на детето. Дете ”в риск” по смисъла на...

определяне Местоживеенето на детето
Публикация

определяне Местоживеенето на детето

При разрешаването на спора относно упражняването на родителските права, съдът изхожда от наличието на обективни гаранции за защита правата и интересите на детето в перспектива. Основен критерий за решението при кого от двамата да живее детето и произтичащите от това фактически последици, свързани с текущото осъществяване на родителските функции – материални грижи, възпитание, внимание, надзор,...

Когато отглеждащият родител пречи на личните контакти на детето с другия родител
Публикация

Когато отглеждащият родител пречи на личните контакти на детето с другия родител

Често предмет на спор между родителите е неизпълнението на вече определен режим на лични контакти между детето и родителя, с когото то не живее. В редица случаи това неизпълнение е следствие от поведението на отглеждащия родител. В тези случаи, освен възможностите за водене на изпълнително дело и жалба до прокуратурата за неизпълнение на съдебно решение,...

промяна на мерките относно упражняване на родителските права
Публикация

промяна на мерките относно упражняване на родителските права

Кога е налице „промяна в обстоятелствата“, при която следва да се променят мерките относно упражняване на родителските права спрямо ненавършили пълнолетие деца съгласно разпоредбата на чл.59 ал.9 от Семейния кодекс? На първо място, мерките относно упражняването на родителските права и личните отношения между децата и родителите се вземат при отчитането на всички интереси, но приоритет...

родителското отчуждение – какви мерки следва да предприеме съдът?
Публикация

родителското отчуждение – какви мерки следва да предприеме съдът?

Когато в производство по чл. 59, ал. 9 от СК се установи изменение на обстоятелствата, изразяващо се в развил се у детето синдром на родителско отчуждение спрямо родителя, комуто не е предоставено упражняването на родителските права, следва ли преценката на съда относно ефективността на действащия режим на лични контакти между детето и този родител, да...

Привременни мерки по отношение на дете
Публикация

Привременни мерки по отношение на дете

Целта на постановяването на привременните мерки във висящ брачен процес (чл. 323 от ГПК) и във висящи производства по спор между родители относно упражняването на родителски права и за ограничаване и за лишаване от родителски права (чл. 127, ал. 3 от СК и чл. 133, ал. 3 от СК) е да се осигури защита на...

Лишаване от родителски права
Публикация

Лишаване от родителски права

Лишаване от родителски права означава цялостно отнемане на родителските правомощия и носи характеристиките на най-радикалната мярка за защита на детето в отношенията му с родителя. Тя се налага при особено тежки случаи, когато опасността за детето е особено интензивна, затова винаги се постановява съдебно. Трайното неполагане на грижи за детето и липсата на финансов или...

Ограничаване на родителските права – предпоставки и интерес на детето
Публикация

Ограничаване на родителските права – предпоставки и интерес на детето

Правната възможност за ограничаване на родителските права чрез съдебно решение е мярка за закрила на детето, която се извежда от чл. 14 от Конституцията на РБ и чл. 3 от Конвенцията за правата на детето и която е предвидена в чл.131 от Семейния кодекс. Съгласно вътрешното право на Република България дете е всяко физическо лице...

Социалният доклад в производства по определяне на родителски права
Публикация

Социалният доклад в производства по определяне на родителски права

Интересите на детето, за защитата на които съдът следи служебно, несъмнено налагат възможно най-пълно изясняване на съответните релевантни за това обстоятелства – особено в производствата, свързани с упражняването на родителските права. Тъй като условията за живеене и отглеждане на детето при всеки един от родителите са от съществено значение в тези производства, съдът следва да...