Адвокат Надя Русинова
The Hague University
The Hague University 2
The Hague University 3

Адв. Надя Русинова е пълноправен лектор по Европейско и международно частно право в Университета в гр. Хага, Холандия, като разработва и преподава специализирани курсове по Европейско и международно семейно право и Международно трудово право.

The Hague University of Applied Sciences,
International and European Law Department

Johanna Westerdijkplein 75 | 2521 EN The Hague | The Netherlands
Telephone: +31 6 31186741

www.thehagueuniversity.com


• Кантората ни е специализирана в областта на семейното право, защитата от домашно насилие, човешки права, както и по отношение на всички правни проблеми, свързани с тези области на правото.
• Нашата репутация се дължи на многогодишен опит, съчетан със съвременно мислене, на загрижеността ни и персоналното отношение към всеки клиент.
• Ние – работещи на екипен принцип висококвалифицирани адвокати, сме в състояние да гарантираме качествено разрешаване на всеки правен проблем, стоящ пред клиента. С оглед повишаване нивото на работа привличаме експерти от други области на знанието с цел да осигурим един завършен правен продукт.
• Ние познаваме отлично европейското право и законодателство в областта на семейното право, правата на човека, домашното насилие.

Ние предлагаме провеждане на вътрешнофирмено обучение на актуални теми – антидискриминация и сексуален тормоз на работното място, с оглед защита правата на работодателя и служителите.

АДВОКАТ НАДЯ РУСИНОВА

След завършване на висшето си юридическо образование през 2002 г. в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност Право, положени задължителни квалификационни изпити за юридическа правоспособност и вписване в Софийска адвокатска колегия през м.август 2003 г., започнах самостоятелна адвокатска практика.

Аз съм специализиран адвокат в областта на семейното право с международен елемент, като професионалните ми интереси са в областта на женските и човешки права, защита от домашно насилие, защита от дискриминация, ЛГБТ права и промяна на пол по административен ред,

Предоставям консултации и процесуално представителство по дела за развод, защита интересите на детето, родителски права и право на лични контакти, домашно насилие, бащинство и установяване на биологичен произход, припознаване на дете, осиновяване, промяна на името и всички свързани с тези правни въпроси допълнителни производства.

Професионален успех е за мен да бъда лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – Висш адвокатски съвет, в областта на семейното право с международен елемент, като съм провела значителен брой обучения. Сред основните теми са прилагането на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета на Европа от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, както и на Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. относно гражданските аспекти на международното отвличане на деца. Лекциите ми включват правните аспекти на семейноправни спорове с международен елемент, прилагане и насърчаване на международното сътрудничество в областта на трансграничните дела, международните стандарти и съдебната практика на съответните органи на ЕС.

За да поддържам високото качество на услугите, които предлагам, и за да повишавам квалификацията си като адвокат и лектор, редовно посещавам различни семинари, обучения и конференции. Носител съм на сертификати за проведени обучения и семинари на тази тема от Брюксел /Белгия/, Триер /Германия/, Страсбург /Франция/ и много други.

През периода декември 2010 г. – август 2016 г. работих в Комисията за защита на потребителите, като практиката ми там се състоеше основно в административно-правната област при отлично познаване на потребителското законодателство.

Образование
Магистър по право, Специализация: Правораздаване при ЮФ на СУ

Професионална биография
• Задължителен юридически стаж в Софийски градски съд – м.І -ІV, 2003 г.;
• Адвокат в Адвокатска кантора на адв.Рени Рашева от 2003 г.
• Адвокат към БЦДИ от м. септември 2010 г.
• Адвокат към Комисия за защита на потребителите от 12.2010 г.
• Лектор към Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.
• Владее английски и руски език.
• Член на Софийската адвокатска колегия от м.август 2003 г.