Права на клиента

1. Право на абсолютна дискретност;
2. Право на адвокат, лоялен към клиентите си;
3. Право на адвокат, необременен с какъвто и да е конфликт на интереси, т.е. не действа пряко или косвено за противната страна или за някое трето лице и който е независим от чужди влияния;
4. Право на текущо осведомяване, на компетентни съвети, съвестно изпълнение на поетите от адвоката задължения;
6. Право на подробно и ясно определяне на възнаграждението на адвоката;
7. Правото да получава адвокатска защита при всякакви обстоятелства;

*Извлечение от Харта за правата на клиентите-приета на 04.10.2001 г. на Конференцията на Световната асоциация на юристите в Дъблин.