Корпоративни правни услуги

Какво е език, чувствителен по отношение на пола (gender-sensitive language)?

Езикът, чувствителен по отношение на пола, влияе на нагласите, поведението и възприятията.

Избягването на дискриминацията въз основа на пола започва от езика, тъй като систематичното използване на предубедена по отношение на половете терминология предизвиква нагласи и очаквания и би могла, в съзнанието на читателя или слушателя, да постави жените на заден план или да спомогне за поддържането на стереотипни възгледи относно ролите на жените и мъжете. Има редица различни стратегии, които могат да се използват за точно изразяване на отношенията към половете, като например избягване на използването на език, който изрично или косвено отразява само единия пол; включване според характеристиките на всеки език на алтернативи за използването на чувствителен по отношение на пола и приобщаващ език.

Като част от тези усилия в Западна Европа през последното десетилетие са разработени и прилагани множество насоки на международно и национално ниво. Международни и европейски институции (като Организацията на обединените нации, Световната здравна организация, Международната организация на труда, Европейския парламент и Европейската комисия), професионални асоциации, университети, големи информационни агенции и корпорации приеха насоки за употреба на език, чувствителен по отношение на пола, под формата на отделни документи или като конкретни препоръки, включени в техните ръководства за стил.

В Европейския съюз много държави-членки също обсъждат езикови политики и предлагат такива насоки на различни нива.

С КАКВО КОМПАНИИТЕ МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО?

Адв. Русинова предлага следните услуги:

  1. Анализ и прилагане на стандартите за езика, чувствителен по отношение на пола (gender-sensitive language) към текст или проява

Можете ли да откриете поне 8 израза, които грубо нарушават стандартите за езика, чувствителен по отношение на пола? И това е обява на A1 – най-голямата телекомуникационна компания в България и част от América Móvil, четвъртата най-голяма телекомуникационна група компании в света по брой клиенти.

Корпоративни правни услуги 2Ако видите проблема – тази услуга е за вас. Ако не го видите, а сте на ръководна позиция или сте отговорни за човешките ресурси, още повече…

Потърсете специализирана консултация сега, за да избегнете подобна проява на очевидна дискриминация, и изгответе обявите си за работа, прессъобщенията, брошурите, трудовите договори и необходимите длъжностни характеристики и други придружаващи документи, в съответствие с международните стандарти за неутрален език по отношение на пола.

Анализът и адаптацията на текстовете се извършва онлайн, в кратки срокове и е придружен от обяснителни бележки и допълнителни напътствия за избягване на противоречия и производни дискриминационни изрази.

  1. Превод на текст /BG – EN – BG/ с прилагане на стандартите за езика, чувствителен по отношение на пола (gender-sensitive language)

В случай, че кореспонденцията и документацията ви е двуезична или на английски език, се извършва специализиран превод в кратки срокове, като е придружен от обяснителни бележки и допълнителни напътствия за избягване на противоречия и производни дискриминационни изрази.

  1. Корпоративно обучение „Език, чувствителен по отношение на пола“

Целта на този семинар е да се повиши осведомеността по темата и да се покаже на участниците как да прилагат насоките за езика, включващ пола, към всяка комуникация (устна или писмена, официална или неофициална), за насърчаване на равенството и премахване на пристрастията между половете.

Защо е важно в днешния корпоративен свят? В Западна Европа това е обучение, което е задължително за компании, независимо от техния размер и брой служители, които желаят да поддържат високи стандарти в комуникацията не само в рамките на самата компания, но и в кореспонденцията си с партньори или потенциални служители /например в обявите за работа/. Повишаването на осведомеността на ръководството и служителите е от огромно значение за позитивния климат на работното място,

Всеки семинар е изготвен според индивидуалните особености на компанията, като се вземат предвид различни критерии като брой служители, език на общуване, структура и т.н. В зависимост от предпочитанията на ръководството обучението може да протече в рамките на 4 часа по съкратен вариант, или да се проведе по пълна програма в рамките на 13 часа, разпределени в 2 или повече дни /поредни или в отделни тематични сесии/.

За повече информация и конкретно предложение моля се свържете с адв. Русинова на тел. 0885 224 505.