Категория: Родителски права

Начало / Родителски права
Авансово плащане на издръжка за дете
Публикация

Авансово плащане на издръжка за дете

Задължението за издръжка е за периодично плащане, като (при липса на споразумение между родителите) съдът определя издръжката в парична сума, платима в брой или безкасово. Законът урежда, че издръжката се плаща ежемесечно – срокът е установен в интерес и на двете страни, но най-вече с оглед интереса на детето да получи необходимите средства за живота...

Трето лице /биологичен баща/ може да оспорва бащинство и припознаване – Измененията в Семейния кодекс от м. 12.2020
Публикация

Трето лице /биологичен баща/ може да оспорва бащинство и припознаване – Измененията в Семейния кодекс от м. 12.2020

С Държавен вестник бр. 103 от 4.12.2020 г. в Семейния кодекс /2009/ са в сила нови правила по отношение оспорването на бащинство и припознаване. Промените са до голяма степен следствие от несъответствието на разпоредбите с международните стандарти, което доведе до необходимостта да се въведе възможност биологичният баща да оспорва бащинството на друго лице върху детето...

Погасяване по давност на задължение за Издръжка на дете
Публикация

Погасяване по давност на задължение за Издръжка на дете

Задължението на родителя за заплащане на ежемесечна издръжка за дете има характер на „периодично плащане” по смисъла на чл. 111 б. „в” ЗЗД и тълкуването на понятието, дадено с ТР № 3/2012 г. ОСГТК. Погасителната давност предпоставя бездействие на носителя на едно субективно право – в този случай на правото на издръжка – да го упражни през...

Предварително изпълнение на Съдебно решение за родителски права
Публикация

Предварително изпълнение на Съдебно решение за родителски права

Кога подлежи на изпълнение решение, постановено от съда по спор за родителски права? Необходимо ли е да е влязло в сила? Може ли да подлежи на изпълнение решение, когато едната страна обжалва пред Върховния касационен съд? Решението на съда за упражняване на родителските права е акт, с който съдът администрира гражданските правоотношения и има осъдителен...

Режимът на лични контакти с дете в ерата на дигиталните технологии
Публикация

Режимът на лични контакти с дете в ерата на дигиталните технологии

Съдилищата, като изхождат от обстоятелствата на конкретния случай, определят личните отношения между родителите и децата така , че да се създава нормална обстановка за поддържане на тези отношения. Поддържането на подходящи лични отношения може да става не само със свиждания, но и чрез други форми на личен контакт на детето с родителя. По смисъла на...

Биологичният баща може да иска установяване на бащинствоТо си на вече припознато дете  – Ново решение срещу България на ЕСПЧ
Публикация

Биологичният баща може да иска установяване на бащинствоТо си на вече припознато дете – Ново решение срещу България на ЕСПЧ

В решение от 13 октомври 2020 г. по делото Койчев срещу България (жалба № 32495/15) Европейският съд по правата на човека единодушно постанови, че е налице нарушение на член 8 (право на зачитане на личния живот) на Европейска конвенция за правата на човека. Действително приложимото законодателство – Семейният кодекс – гласи, че предполагаемият биологичен баща...

Настаняване на дете в професионално приемно семейство
Публикация

Настаняване на дете в професионално приемно семейство

Според чл.25 т.3 от ЗЗДетето  може да бъде настанено извън семейството дете,чиито родители, настойници или попечители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат. На основание чл. 28 вр. с чл. 25 ал.1 т. 3 от Закона за закрила на детето спрямо дете може да бъде предприета конкретна мярка за закрила „настаняване в професионалното приемно семейство“ за...

Спешно временно настаняване на дете извън семейството
Публикация

Спешно временно настаняване на дете извън семейството

Мярката за закрила на дете ”спешно временно настаняване извън семейството” е регламентирана в чл. 33, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето. Чл. 33, ал. 1 предвижда предприемане на спешно настаняване извън семейството в случаите, когато има опасност за живота и здравето на детето. Дете ”в риск” по смисъла на...

определяне Местоживеенето на детето
Публикация

определяне Местоживеенето на детето

При разрешаването на спора относно упражняването на родителските права, съдът изхожда от наличието на обективни гаранции за защита правата и интересите на детето в перспектива. Основен критерий за решението при кого от двамата да живее детето и произтичащите от това фактически последици, свързани с текущото осъществяване на родителските функции – материални грижи, възпитание, внимание, надзор,...

Когато отглеждащият родител пречи на личните контакти на детето с другия родител
Публикация

Когато отглеждащият родител пречи на личните контакти на детето с другия родител

Често предмет на спор между родителите е неизпълнението на вече определен режим на лични контакти между детето и родителя, с когото то не живее. В редица случаи това неизпълнение е следствие от поведението на отглеждащия родител. В тези случаи, освен възможностите за водене на изпълнително дело и жалба до прокуратурата за неизпълнение на съдебно решение,...